بازگشت به صفحه اصلی

مکس بیس

مهندس نرم افزار و توسعه دهنده گیت هاب

توسعه دهنده و نگهدارنده گیت هاب، برنامه نویس فول استک؛‌در حال یادگیری در مسیر یک مهندس نرم افزار
Max Base