بازگشت به صفحه اصلی

جان باپتون

رهبر تیم، مهندس روابط توسعه دهندگان

زبان روبی هست… A dynamic, open source programming language with a focus on simplicity and productivity. It has an elegant syntax that is natural to read and easy to write.